Statut fundacji

STATUT Fundacji „Zawsze w Formie”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.         Fundacja Zawsze w Formie, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

2.         Fundacja została ustanowiona przez Macieja Jakubiec, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Joannę Wrzochalską Zaręba w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Pańska 73; 00-834, w dniu 08.08.2019

3.         Fundacja posiada osobowość prawną.

4.         Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. sportu i turystyki.

5.         Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2

 

1.         Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

2.         Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3.         Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

§ 3

 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 4

 

1. Celami Fundacji są:

1)              Wspieranie, rozwój, promocja sportu i kultury fizycznej, zdrowego i ekologicznego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa osobistego

2)              Zarządzanie, organizacja, tworzenie i prowadzenie obiektów i ośrodków sportowych, ośrodków wczasowych i domów zdrowia, oraz  innych obiektów działających na rzecz sportu, zdrowia oraz bezpieczeństwa osobistego.

3)              Aktywizowanie dzieci i młodzieży, osób dorosłych i starszych (50+) oraz osób z niepełnosprawnością w zakresie sportu, zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej, ekologii oraz bezpieczeństwa osobistego

4)              Edukowanie w zakresie kultury fizycznej i rozwoju sportowego, bezpieczeństwa osobistego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

5)              Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, w tym walka z chorobami cywilizacyjnymi, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, jak również wśród osób dorosłych;

6)              Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym;

7)              Edukowanie i upowszechnianie tematów związanych z bezpieczeństwem osobistym; zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz sposobami na ochronę życia i zdrowia osobistego.

8)              Promowanie oraz udzielanie pomocy materialnej  dzieciom, młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym wykazującym uzdolnienia sportowe.

9)              Promowanie oraz udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym realizującym cele zbieżne z celami Fundacji;

10)          Zapewnianie opieki trenerskiej, lekarskiej, psychologicznej, dietetycznej, rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej

11)          Inicjowanie i rozwijanie promowanie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu, zdrowia oraz bezpieczeństwa osobistego;

12)          Promowanie ideii bezpieczeństwa osobistego

 

 

§ 5

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1)         organizowanie i  prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu, w szczególności, w tym prowadzenie drużyn sportowych, zawodników indywidualnych.

2)         Organizację i prowadzenie  Akademi Obrony Osobistej, zajmującej się bezpieczeństwem osobistym; w tym działalnością szkoleniową, trenerską, sportową i edukacyjną.

3)         organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, wydawniczej i poligraficznej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;

4)         czynny udziału w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia sportowe krajowe i zagraniczne;

5)         organizowanie, prowadzenie obozów i zgrupowań szkoleniowo – sportowych, w tym organizowanych przez inne podmioty;

6)         szkolenie trenerów oraz zawodników, organizowanie kursów dokształcających i podnoszących kwalifikacje;

7)         Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz międzynarodowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

8)         organizowanie, prowadzenie imprez o charakterze masowym, współpraca z innymi podmiotami  organizującymi tego typu imprezy;

9)         organizowanie, uczestnictwo, prowadzenie programów i konferencji w środkach masowego przekazu – radio, TV, prasa, Internet;

10)     prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione przez fundację;

11)     nabywanie, budowę, rozbudowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie, reklamę i promocję ośrodków sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych oraz infrastruktury sportowej;

12)     zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji użytkownikom;

13)     finansowanie nagród, wypłacanie stypendiów zawodnikom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym, pomoc rzeczową i finansową zawodnikom wykazującym szczególne uzdolnienia sportowe;

14)     współdziałanie w programowaniu i koordynacji opieki lekarskiej i badań diagnostycznych sportowców;

15)     promocję i wspieranie finansowe klubów oraz organizacji sportowych prowadzących zbieżną działalność z działalnością fundacji;

16)     współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji;

17)     aktywność w internecie oraz mediach społecznościowych;

18)     nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z partnerami, sponsorami, podmiotami działającymi w sporcie i rekreacji;

19)     współpracę w ramach patronatów medialnych; usług w zakresie product placement i innych działań medialnych

§ 6

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 7

 

 

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie,  kluby sportowe, akademie, a także przystępować do spółek i fundacji

 

§ 8

 

Fundacja może zatrudniać pracowników wspierających realizację celów statutowych.

 

 

Rozdział III

 

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 9.

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000,00zł (jeden tysiąc złotych), na który składają się wpłaty fundatora:

 

1)       Maciej Jakubiec – 2000zł;

2)       inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 10.

 

  1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

 

1)       wpłat, darowizn, spadków, zapisów, sponsoringu ,

2)       z grantów oraz budżetów firm i instytucji przeznaczonych na cele zbieżne z celami fundacji

3)       dotacji i subwencji osób prawnych

4)       dochodów ze zbiórek i imprez, loterii;

5)       dochodów z majątku fundacji;

6)       odsetek bankowych;

7)       składek członkowskich

8)       odpłatnej działalności pożytku publicznego

 

 

  1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

 

Rozdział IV.

Władze Fundacji

 

§ 11.

 

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji

 

 

Zarząd

 

§ 12

 

1.       Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 2 osób.

2.       Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

 

§ 13

 

  1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Do kompetencji Zarządu należy:

1)       kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

2)       realizacja celów statutowych,

3)       sporządzanie planów pracy i budżetu,

4)       sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

5)       reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

6)       zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

 

 

 

§ 14

 

 

  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
  3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
  4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

 

 

 

Rozdział VI.

Sposób reprezentacji

 

§ 15

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, może składać Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie.

 

 

 

Rozdział. VII.

Postanowienia końcowe

 

§ 16

 

Decyzje w sprawach zmiany statutu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

 

 

 

§ 17

 

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

  1. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw sportu i turystyki.

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w kraju organizacji o zbliżonych celach