REGULAMIN PROJEKTU „FORMA ZA TRÓJKĘ”

§ 1 Cel Projektu

Celem Projektu jest zebranie środków finansowych na funkcjonowanie, utrzymanie oraz rozwijanie działań społecznych i publicznych Fundacji Zawsze w Formie, oraz klubu Pantera Family Sport&Club. Projekt ma na celu również zbieranie funduszy na działania statutowe Fundacji. Fundacja działa w obszarze sportu i zdrowia. Chcemy szerzyć naszą ideę wśród społeczeństwa. Więcej informacji na temat celu i misji fundacji znajduje się na www.zawszewformie.org

§ 2 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki Projektu.

Przystąpienie do Projektu przez Osobę Wspierającą następuje poprzez ustawienie stałego dziennego zlecenia na kwotę 3 zł i oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
Czas trwania Projektu – okres wskazany w § 4 ust. 1
Projekt –  Organizatorem Projektu, której cel opisano w §1 jest Fundacja Zawsze w Formie, Osoba
Wspierający – każda osoba, która zdecyduje się wziąć udział w Projekcie i uruchomić płatność cykliczną
Organizator – podmiot wskazany w § 3
Regulamin – niniejszy regulamin;

§ 3 Organizator

Organizatorem Projektu jest:

Fundacja Zawsze w Formie z siedzibą w Warszawie 00-043, ul. Tadeusza Czackiego 3/5;
KRS: 0000000778, NIP: 525 280 22 62, REGON: 384 471 383
Pantera Family & Sport Club z siedzibą w Warszawie 02-920, ul. Powsińska 25

§ 4 Czas trwania Akcji

Projekt rozpoczyna się z dniem 20.11.2020 r. i trwa bezterminowo.

Projekt może zostać skrócony lub odwołany w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu.


§ 5 Zasady przeprowadzenia Projektu

 • W Projekcie biorą udział Osoby Wspierające, które ustalą dzienne zlecenie stałe na swoim rachunku bankowym w Czasie trwania Projektu.
 • Wszelkie wpłaty przekazane na rachunek bankowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celach  opisanych w niniejszym regulaminie oraz Statucie Fundacji
 • Rekomendowana wpłata to 3 złote, ale kwota darowizny może wynosić więcej, według własnego uznania.
 • Dla osób regularnie wspierających Projekt Fundacji przekażemy:
  – zniżki na zajęcia sportowe, treningi indywidualne oraz organizację urodzin w Klubie Pantera Family & Sport Club
  – dostęp do porad specjalistów z zakresu porad treningowych, zdrowotnych, dietetycznych czy psychologicznych
  – dostęp do treningów online
  – dostęp do materiałów, artykułów, opracowań z zakresu sportu oraz zdrowego stylu życia
  – inne specjalne niespodzianki
 • Aby otrzymać w/w usługi należy skontaktować się z nami poprzez Facebooka (Pantera Family & Sport Club lub Fundacja Zawsze w Formie), mailowo: info@zawszewformie.org lub telefonicznie +48 508966877 – Maciej Jakubiec
 • Darowizny są przekazywane na konto Fundacji:
  VW Bank: 74 2130 0004 2001 0982 3923 0001
  W tytule należy wpisać: Darowizna na cele statutowe

§ 6 Darowizny

Darowizny od osób fizycznych podlegają odliczeniu od podatku PIT:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),  

– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.

przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny od osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

§ 7 Dane osobowe

 • Organizator informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Projektu jest Organizator – Fundacja Zawsze w Formie z siedzibą w Warszawie 00-043, ul. Tadeusza Czackiego 3/5 (dalej zwana „Administratorem”). 
 • Uczestnicy Projektu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania przez Organizatora stosownej informacji dotyczącej Projektu także adres do korespondencji. 
 • Uczestnicy Projektu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych
  w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Projektu jest wymagane do udziału w Projekcie. 
 • Do zakończenia Wydarzenia Uczestnik wydarzenia może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Projektu wysyłając na adres e-mail info@zawszewformie.org wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Projektu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Projektu dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Akcji, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 
 • Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Projektu.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 
 • Dane osobowe Uczestników Projektu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Projektu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania,
  w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. 
 • Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Uczestnikom Projektu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • W oparciu o dane osobowe Uczestników Projektu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.


Dane osobowe przetwarzane są także zgodnie z Polityką Prywatności.

§ 8 Postanowienia końcowe

 • Regulamin Projektu jest dostępny na stronie internetowej zawszewformie.org, pantera.waw.pl przez cały Czas trwania Projektu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu.
 • Wszelkie informacje o wydarzeniu zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zasady organizacji i uczestnictwa w Projektu regulowane i oceniane są na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków Projektu w stosunku do Osób Wspierających. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie zawszewformie.org, pantera.waw.pl.
 • Do wszelkich spraw związanych z Projektem i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 • Kontakt z Organizatorem w związku z realizacją Projektu dostępny jest pod następującym adresem e-mail: info@zawszewformie.org
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej zawszewformie.org, pantera.waw.pl